Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – 360 Security & Services B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ‘360 Security & Services’: 360 Security & Services B.V. en/of haar personeel
 2. ‘Overeenkomst’: elke overeenkomst tussen 360 Security & Services en een natuurlijke of een rechtspersoon;
 3. ‘Personeel van 360 Security & Services’: een ieder die namens – of in opdracht van 360 Security & Services werkzaamheden verricht, ook als niet feitelijk of juridisch sprake is van een arbeidsovereenkomst;
 4. ‘Wederpartij’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met 360 Security & Services aangaat en/of diensten van 360 Security & Services afneemt en/of diensten aan 360 Security & Services levert;
 5. ‘Ongeregeldheden’: elke situatie die door Wederpartij niet is gepland, waaronder in ieder geval, maar daartoe niet beperkt:

-vechtpartij(en);

-brand(en);

-ongewenst toegang verschaffen;

-vernieling(en);

-agressie;

-aanwezigheid van wapens;

 1. ‘Diensten’: de door 360 Security & Services te verrichten en/of verrichtte werkzaamheden en/of te leveren/geleverde producten;
 2. ‘Informatie’: alle informatie in de ruimste zin des woords, waaronder in ieder geval, en daartoe niet beperkt:

-informatie omtrent het soort evenement/object;

-informatie omtrent de mogelijke risico’s en risicogroepen;

-informatie omtrent het bedienen van installaties, deuren, slagbomen etc.

-informatie omtrent de locatie, waar de Diensten geleverd zullen worden, met duidelijk aangegeven de (nood)uitgangen, brandblussers, brandmeld-/alarminstallaties etc;

-informatie omtrent noodprocedure(s) en/of calamiteitenplan / veiligheidsplan.

Artikel 2 Werkzaamheden 360 Security & Services

 1. 360 Security & Services voert, behoudens meerwerk, enkel de expliciet in de Overeenkomst vastgelegde Diensten uit.
 2. a. Tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen, zijn alle Diensten van 360 Security & Services slechts preventief, in die zin dat uitsluitend getracht wordt Ongeregeldheden te voorkomen, middels de aanwezigheid van Personeel van 360 Security & Services.
 3. Bij Ongeregeldheden zal door Personeel van 360 Security & Services, tenzij expliciet anders is overeengekomen, niet worden ingegrepen.
 4. Personeel van 360 Security & Services kan ten allen tijde ingrijpen bij Ongeregeldheden, maar is daartoe slechts gehouden indien partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk in de Overeenkomst zijn overeengekomen, én zij daarbij, naar eigen inschatting, de veiligheid van zichzelf of anderen niet in gevaar brengt. 
 5. Partijen stellen vast dat op 360 Security & Services een inspanningsverplichting rust.
 6. 360 Security & Services is bevoegd Diensten door derden te laten uitvoeren.
 7. 360 Security & Services en Personeel van 360 Security & Services zijn niet gehouden aanwijzingen van Wederpartij op te volgen.
 8. 360 Security & Services en Personeel van 360 Security & Services verplicht zich tot geheimhouding naar derden. 360 Security & Services is gerechtigd om informatie met betrekking tot wederpartij te openbaren indien zij daar een nadrukkelijke machtiging van wederpartij heeft ontvangen of indien dit vanwege wettelijke bepalingen vereist is. 360 Security & Services zal haar verplichting uit dit artikel aan de door 360 Security & Services ingeschakelde derden doorgeven.

Artikel 3 Verplichtingen Wederpartij

 1. Wederpartij is verplicht om ruim voor het uitvoeren van de Dienst(en) aan 360 Security & Services alle Informatie en zaken te geven die betrekking (kunnen) hebben op de Dienst(en).
 2. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle Informatie en zaken die door Wederpartij, of door derden in zijn opdracht, ter beschikking word(t)(en) gesteld juist en deugdelijk zijn.
 3. Indien 360 Security & Services sleutels, toegangskaarten, (toegangs)codes etc. verliest, is Wederpartij verplicht om zo spoedig mogelijk alles te ondernemen (bijvoorbeeld: wijzigen codes, sloten, het inzetten van extra toezicht etc) om eventuele schade te voorkomen of beperken.
 4. Wederpartij zal Personeel van 360 Security & Services zoveel gelegenheid geven om te eten, te drinken en pauzes te nemen als waarop het personeel van 360 Security & Services, op grond van de van toepassing zijnde regelgeving, waaronder mede dient te worden verstaan de van toepassing zijnde CAO, recht heeft. Op eerste verzoek van Wederpartij zal 360 Security & Services haar de desbetreffende regelgeving toesturen.
 5. Wederpartij draagt zorg voor voldoende non-alcoholische dranken en eten voor het Personeel van 360 Security & Services.
 6. Wederpartij verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden waaronder Personeel van 360 Security & Services de diensten levert/de overeengekomen werkzaamheden uitvoert, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante wet- en regelgeving.
 7. Wederpartij zal op het eerste verzoek van 360 Security & Services een voorschot betalen binnen een nader door 360 Security & Services te stellen termijn. Indien dit van toepassing zal zijn.
 8. De minimale dienstafname bedraagt 4 uur per medewerker.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Wederpartij vrijwaart 360 Security & Services van iedere aanspraak die (mede) is ontstaan doordat Wederpartij niet aan het gestelde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
 2. 360 Security & Services is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: Ongeregeldheden, een aardbeving, een opstand, een staking, paniek, een aanslag, ontsnapping van een gevaarlijke stof, vechtpartij, een overstroming, noodweer, pandemie, oorlog, ingrijpen door de overheid, een explosie dan wel gevaar daarvoor etc.
 3. Een tekortkoming kan 360 Security & Services niet worden toegerekend, behoudens indien zij te wijten is aan haar schuld.
 4. Behoudens opzet of grove schuld van 360 Security & Services, is 360 Security & Services niet aansprakelijk voor door Wederpartij geleden schade, ook niet indien de schade is veroorzaakt door fouten van ondergeschikten, hulppersonen of gebruikte zaken.`
 5. Voor die gevallen waarin 360 Security & Services wel aansprakelijk is, heeft 360 Security & Services een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die per schadeveroorzakende gebeurtenis maximaal € 1.250.000,– en per verzekeringsjaar maximaal € 2.500.000,– uitkeert. 360 Security & Services is in geen geval aansprakelijk voor schade die niet door haar verzekering wordt gedekt of die voornoemde verzekerde bedragen te boven gaat.
 6. Indien en voor zover 360 Security & Services aansprakelijk is, maar de aansprakelijkheidsverzekering van 360 Security & Services om welke reden dan ook niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van 360 Security & Services beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de Dienst tijdens welke (vermoedelijk) de schadeveroorzakende handeling zich heeft voorgedaan en met een maximum van € 1.000,–.
 7. 360 Security & Services is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals letselschade en dergelijke.
 8. Alle vorderingen van/namens Wederpartij jegens 360 Security & Services verjaren na verloop van één jaar nadat de vordering is ontstaan, tenzij de wet een kortere verjaringstermijn kent, in welk geval de kortere termijn geldt.
 9. Wederpartij moet elke schade direct nadat hij er mee bekend is geworden aan 360 Security & Services melden. Indien hij niet binnen een week na datum van ontdekking de schade meldt, verliest Wederpartij zijn aanspraak op een eventuele schadevergoeding.

Artikel 5 Betaling

 1. 360 Security & Services kan haar factuur zowel voor, tijdens als nadat zij Diensten heeft verricht verzenden.
 2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling door Wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij van rechtswege in verzuim en is het gehele verschuldigde bedrag direct, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, door 360 Security & Services opeisbaar. Tevens is Wederpartij vanaf dat moment een verhoging ad 2 % verschuldigd aan administratiekosten, alsmede ad 2 % rente per maand over het opeisbare bedrag.
 4. Wederpartij is bij niet tijdige betaling aan 360 Security & Services buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd à 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 150,–
 5. Het recht op betwisting van de juistheid van de factuur vervalt een maand na de factuurdatum.
 6. Indien een Dienst uitloopt, zal het meerwerk conform het overeengekomen (of als er geen uurtarief is overeengekomen, tegen het gebruikelijke door 360 Security & Services gehanteerde) uurtarief aan Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Opschorten en verrekenen

 1. Wederpartij is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting jegens 360 Security & Services op te schorten. Tenzij de wet anders bepaald. 
 2. Wederpartij is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting jegens 360 Security & Services te verrekenen met een vordering die hij op 360 Security & Services heeft, tenzij 360 Security & Services hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.

Artikel 7 Opzegging

 1. Voor bepaalde duur aangegane Overeenkomsten kunnen door zowel 360 Security & Services als Wederpartij drie maanden voor het eind van de duur per aangetekende post worden opgezegd tegen het einde van de overeengekomen duur. Bij gebreke van een tijdige opzegging, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor een gelijke duur tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door 360 Security & Services en Wederpartij per aangetekende post worden opgezegd drie maanden voor 1 januari van ieder jaar, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. 360 Security & Services is gerechtigd om drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst haar prijzen te wijzigen indien zij zulks nodig acht. 360 Security & Services zal in ieder geval (behoudens uitzonderingen) jaarlijks, op of omstreeks 1 januari, haar prijzen wijzigen.
 4. Het is beide partijen toegestaan de Overeenkomst tussentijds, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder dat de wederpartij deswege enig recht op schadevergoeding heeft, schriftelijk op te zeggen, indien de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem/haar van toepassing is verklaard. In deze gevallen vindt tussen partijen afrekening plaats op basis van de reeds gemaakte kosten en reeds verrichte diensten resp. geleverde producten.
 5. Indien Wederpartij de opdracht geheel of gedeeltelijk voor aanvang van de Dienst annuleert/intrekt/opzegt, is Wederpartij, naast het overige in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepaalde, aan 360 Security & Services verschuldigd:
 6. 10 % van de overeengekomen prijs voor de Dienst(en) die meer dan drie maanden voor de

overeengekomen aanvang van de Dienst(en) schriftelijk word(t)(en) opgezegd/ingetrokken;

 1. 50 % van de overeengekomen prijs voor de Dienst(en) die meer dan twee weken en minder dan drie maanden voor de overeengekomen aanvang van de Dienst(en) schriftelijk word(t)(en)

opgezegd/ingetrokken;

 1. de volledige overeengekomen prijs voor de Dienst(en) twee weken of minder voor de overeengekomen aanvang van de Dienst(en) schriftelijk word(t)(en) opgezegd/ingetrokken.

Artikel 8 Personeel en werkzaamheden

 1. Het is Wederpartij zonder toestemming van 360 Security & Services niet toegestaan om Personeel van 360 Security & Services in dienst te nemen en/of werkzaamheden voor derden te laten verrichten.
 2. Het is de Wederpartij die in opdracht van 360 Security & Services werkzaamheden (moet) verricht(en) niet toegestaan deze werkzaamheden door een derde te laten verrichten. Wederpartij is verplicht de aangenomen werkzaamheden zelf uit te voeren.
 3. Het is Wederpartij, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 360 Security & Services, niet toegestaan om (een) andere opdrachtgevers of opdrachtnemers van 360 Security & Services te benaderen om werkzaamheden voor of namens die andere opdrachtgever of opdrachtnemer te verrichten en/of opdrachten van die andere opdrachtgever of opdrachtnemer van 360 Security & Services aan te nemen.
 4. Wederpartij is bij overtreding van het in dit artikel gestelde aan 360 Security & Services een direct opeisbare boete, des dat geen ingebrekestelling is vereist, verschuldigd van € 5.000,– te vermeerderen met € 1.500,– per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt. Onverminderd het in dit lid gestelde, is Wederpartij daarnaast aansprakelijk voor alle schade die 360 Security & Services als gevolg van de overtreding van het bepaalde in dit artikel lijdt.

Artikel 9 Geheimhouding 

 1. Elke partij dient geheimhouding te betrachten en mag geen vertrouwelijke informatie van de andere partij bekend maken, waarvan zij in verband met deze Overeenkomst kennis heeft gekregen, tenzij dit in verband met de Levering en ter nakoming van eventuele andere verplichtingen uit deze Overeenkomst vereist is, dan wel bekendmaking verplicht is op grond van een bevel of eis van overheidsinstantie. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd, indien deze op het moment van mededeling door de mededelende partij als vertrouwelijk wordt aangeduid of indien deze, gezien de wijze waarop deze werd medegedeeld, door de ontvangende partij redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd dient te worden. 
 2. Elke partij neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde de geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Partijen staan ervoor in dat hun werknemers alsmede ingeschakelde derden gelijksoortige geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

Artikel 10 Klachtenregeling

Voor eventuele klachten maakt 360 Security & Services gebruik van een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is terug te vinden op www.360SecurityServices.nl. Op eerste verzoek zal een kopie van deze klachtenregeling worden toegezonden.

Artikel 11 Recht en bevoegde Rechtbank

Op elke Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij door 360 Security & Services schriftelijk anders bepaald, is uitsluitend de rechtbank te Tilburg bevoegd kennis te nemen van een rechtsgeschil met 360 Security & Services.